REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

tutustore.pl

Sklep Internetowy "tutustore.pl" działający pod adresem https://tutustore.pl jest serwisem prowadzonym przez Monikę Pęcherz, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą TuTu Monika Pęcherz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Barycz 4/4 98-300 Wieluń, REGON 361328028, NIP: 832-197-75-76

Adres pocztowy: Wieluń, ul. Barycz 4/4, 98-300 Wieluń

Adres e-mail: kontakt@tutustore.pl

Numer telefonu: 662 250 003

Słowniczek

ADRESAT - podmiot wskazany przez Usługobiorcę jako właściwy do odebrania przesyłki.

DOSTAWA – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu, albo odbiorze przez Kupującego Towaru określonego w zamówieniu Lokalu Przedsiębiorcy.

DOSTAWCA - podmiot, który w porozumieniu ze Sprzedawcą dokonuje Dostawy Towarów Kupującemu w szczególności firma kurierska, operator publiczny, operator urządzeń paczkowych.

GWARANCJA - dobrowolne zobowiązanie się producenta danego produktu, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, określające jego obowiązki oraz uprawnienia Kupującego (Konsumenta) lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

KONSUMENT - osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK ZAMÓWIEŃ - program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę na stronie www.tutustore.pl, który umożliwia składanie Zamówienia.

KUPUJĄCY - konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym tutustore.pl; Kupujący jest jednocześnie Usługobiorcą.

LOKAL PRZEDSIĘBIORCY (SKLEP STACJONARNY) - siedziba Przedsiębiorcy, w której Sprzedawca - TuTu Monika Pęcherz, z siedzibą w Wieluniu  - prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe: 98-300 Wieluń, ul. Barycz 4/4.

PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 43(1) kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REKLAMACJA - tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta, przedsiębiorcę na prawach konsumenta albo przedsiębiorcę w związku ze stwierdzonym brakiem zgodności towaru z Umową Sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego (rękojmia).

SPRZEDAWCA - przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. firmę TuTu Monika Pęcherz z siedzibą w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Barycz 4/4; Sprzedawca jest jednocześnie Usługodawcą.

TOWAR - wszelkie produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym tutustore.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa przez którą Sprzedawca - przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę, zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

USŁUGODAWCA - Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty tym Regulaminem, tj. firma TuTu Monika Pęcherz z siedzibą w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Barycz 4/4 Usługodawca może być jednocześnie Sprzedawcą.

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną; Usługobiorca może być jednocześnie Kupującym.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby.

§ 1.

Postanowienia ogólne i korzystanie ze sklepu internetowego

1.        Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego tutustore.pl prowadzonego przez firmę TuTu Monika Pęcherz z siedzibą w Wieluniu, przez sprzedaż towarów na odległość, a także zasady korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego, składania zamówień na Towary, uiszczania ceny sprzedaży produktów, dostarczania produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.

2.        Do przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na oferowane produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.        Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga rejestracji.

4.        Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu jest możliwe na dwa sposoby. Można skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji lub zalogować się. W sytuacji gdy klient nie chce się rejestrować podaje w formularzu on-line imię, nazwisko i adres email. W przypadku zalogowania się wymagane jest zarejestrowanie się zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło składające się z ośmiu znaków, a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Sklepu. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Rejestracja w sklepie i korzystanie z funkcjonalności sklepu są bezpłatne. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu Internetowego przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

5.        Usługobiorca, który zarejestrował konto klienta na stronie Usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta.

6.        Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, jak również sprzedaży Towarów z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży.

7.        Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 2.

Warunki sprzedaży

1.      Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2.      Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, wolne od wad, prezentowane przez sklep w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

3.      Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

4.      Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy, których wysokość zależy od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu Dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

5.      W celu zawarcia umowy sprzedaży należy:

-        złożyć zamówienie na stronie sklepu pod adresem https://tutustore.pl poprzez koszyk zamówień - przycisk "dodaj do koszyka";

-        wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić Dostawa Towaru, a także numer telefonu, pod którym Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym w sprawach związanych z zamówieniem;

-        wpisać dane do faktury, jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT;

-        wybrać z widocznej listy sposób dostawy towaru;

-        opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności: przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sprzedawcy, za pomocą odroczonych płatności PayPo Sp. z o.o., gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów, za pomocą szybkiej płatności PayU Zamówienia złożone w sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego Towaru). Sprzedawca zastrzega sobie prawo stosowania szczególnego trybu składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany jest do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie zamówienia.

-        potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku “ Zamawiam i płacę” w ostatnim kroku koszyka zamówień;

6.      Sprzedawca dopuszcza możliwość telefonicznego składania zamówień.

§ 3.

Dostawa

1.      Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na wskazany w zamówieniu adres. Istnieje możliwość odbioru towaru w Lokalu Sprzedawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu i w godzinach jego pracy.

2.      Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony Towar. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Kupującego jako adres do doręczeń zamówionego Towaru.

3.      W chwili dostawy Sprzedawca dostarcza Towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 14 od dnia zawarcia umowy.

4.      W momencie wydania Towarów Sprzedawca dostarcza kupującemu paragon fiskalny w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką w formie papierowej. Na żądanie nabywcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej (PDF) lub papierowej.

5.      Przewidywany czas dostarczenia Towaru to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy Towaru nie może przekroczyć terminu 14 dni.

6.      Sposób Dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi zamówionego Towaru, o czym Kupujący każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on‑line (w koszyku zamówień).

7.      Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący.

 

 

§ 4. 1.

Reklamacje

Reklamacje Konsumenckie

1.      Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

2.      Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a)      opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b)      przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

3.      Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

a)      nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b)      występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

- przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

c)      być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d)      być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a)      zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b)      niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).

6.      Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

7.      Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, a doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

8.      Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

9.      Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

10.  Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

11.  Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

a.        Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

b.       Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

c.        brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

d.       brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

e.        z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

12.   Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13.   Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

14.   W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

15.   Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Konsument składa w wybranej przez siebie formie (pisemnie, email, osobiście w Lokalu Przedsiębiorcy). Dla zawiadomień Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu. W zawiadomieniu powinny zostać wskazane co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację.

16.   W terminie do 14 dni od dnia złożenia Reklamacji Sprzedawca ma obowiązek się do niej ustosunkować.

17.   Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

18.   W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

19.   Postanowienia Regulaminu w powyższym zakresie stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 4. 2

Reklamacje Przedsiębiorców

1.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia). Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Przedsiębiorca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

-        nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

-        nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

-        nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

-        została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2.      Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od jego wydania. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

3.      Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4.      Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a.       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady) albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

b.      żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

5.      Jeżeli spośród Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

6.      Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Przedsiębiorca składa w wybranej przez siebie formie (pisemnie, email, osobiście w Lokalu Przedsiębiorcy). Dla zawiadomień Sprzedawcy Przedsiębiorca może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu. W zawiadomieniu powinny zostać wskazane co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację.

7.      W terminie do 14 dni od dnia złożenia Reklamacji Sprzedawca ma obowiązek się do niej ustosunkować.

§ 5.

Gwarancja

1.      Informacja o objęciu danego Towaru gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora znajduje się przy opisie Towaru.

2.      Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

3.      Realizacja uprawnień gwarancyjnych może następować niezależnie od Reklamacji.

 

 

§ 6.

Odstąpienie od Umowy

1.      Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

2.      Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3.      Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie wymaga szczególnej formy. W tym celu wystarczające jest skorzystanie z formularza odstąpienia, określonego w załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

4.      W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

5.      Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.      Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.       Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9.      W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

14.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

15.  Postanowienia powyższe stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 7.

Ochrona danych osobowych

1.      Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: firma TuTu Monika Pęcherz z siedzibą w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Barycz 4/4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Barycz 4/4 98-300 Wieluń, REGON 361328028, NIP: 832-197-75-76.

2.      Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

2.      Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w serwisie Sklepu Internetowego tutustore.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2023.1170 t.j. z dnia 2023.06.22.).

3.      Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w regulaminie.

5.      Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2024 r.

Załączniki:

1)       formularz odstąpienia od umowy

2)      formularz reklamacyjny [obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy w związku z istotną niezgodnością z umową]

3)      formularz reklamacyjny [odstąpienie od umowy po żądaniu naprawy lub wymiany]

4)      formularz reklamacyjny [naprawa lub wymiana]

5)       formularz reklamacyjny [obniżenie ceny po żądaniu naprawy lub wymiany]

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password